The Fashion GAllery, PolyU HongKong

Ken Ri Kim,Alice Kettle, John Xin, Lei Zeng